طنزکوتاه


معنا نامهپیش پزکی

از آنجا که نوش داری پیشرفت به ضد مرض پس رفت به زیر و زبر زندگی آدم ها اثرانداخته، حتی پس رفت های فکری را هم ازجای بی جای ساخته است. از این دَرَک یک تعداد لغات مساله ساز شده ونیاز مند به پژوهش جدید وباز نگری دارد. به این حساب وکتاب جناب «معنا ساز»با پژوهش جدید به معانی وتشریح یک تعدادآن پرداخته و در فرهنگ معنا سازی خلای بوجود آمده را با کار شایسته وقابل قدر پر نموده ، که اینک به خوانش شما قرار دارد. من برای جناب شان کامیابی های بی حد آرزو میکنم. فهمیده دانا


مکانهای انقلابی


مکانهای انقلابی متعدد است اما مشهور ترین آن دو جایگاه است یکی آنکه صاحب خانه گوینده باشد ویا گویندهء دلخواه صاحب خانه باشد، آن چنان که گوینده مخاطبینی داشته باشد تا تنها دندان سر دندان بفشارند، ودر دل بگویند که در مکان انقلابی خودم اگر در گیرم آمدی چنان روزت را به سرت شام بسازم که راه خانه ات را گم نمائی

دومین مکان انقلابی آن جا است که از وحشت دشمن سیلی ات بر بنا گوش دوستت بچسپد وبا لگد مال کردن دوست، دشمن چنان از هوش بدر شود که برایت زنده باد گوید.


دلاوری سیاسی


آن است که برای تعقیب پلنگ نشان پای پلنگ، به استقامت عقب پای پلنگ را پی گیری نمائی


هوشیاری سیاسی

آن است که وقتی اندیشه باوری ات را ندافی میکنند ازگرد غبار آن خوبترین محل صدر اخفا برای خودت بنا نمائی


آگاهی سیاسی

آن است که خود اندیشی رازایل نسازی و به فکر دیگران بسنده نمائی


آینده نگری

آینده نگری آن است که مخیله فکری ات زیر وزن خیالات آنقدر وزنین باشد که از جایت شور خورده نتوانی


متباقی دراثر دوم تقدیم خواننده گرامی خواهد شد

هادی

+ نوشته شده توسط م ی هادی در Sun 24 Apr 2011 و ساعت 13:27 PM |